Te atendemos

Club abierto

Lunes-Domingo: de 6:30 – 0:30

Oberts 365 Dies de 6:30 a 24:00

AVÍS LEGAL

CONDICIONS I ÚS DEL SISTEMA

Condicions generals del lloc web

  1. Informació general

Vall Parc SA, amb CIF núm. A08470908 i domicili a la Carretera de l’Arrabassada 97 de Barcelona 08035 es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Adreça electrònica: esports@vallparc.com

  1. Objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de Vall, que actualment es troba a la URL vallparc.com i subdominis sense perjudici que certs serveis o continguts dins del web corporatiu se sotmetin a les seves pròpies condicions.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

Vall Parc es reserva la facultat de modicar o actualitzar quan ho estimi oportú, i sense necessitat de cap preavís, els continguts, serveis i, en general, qualsevol element que integri el disseny i la conguració del web corporatiu. Instem els usuaris a llegir detingudament aquestes condicions generals cada cop que es vulgui accedir al web corporatiu i/o fer-ne ús, ja que pot sofrir modicacions.

  1. Accés i ús del web

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

Vall Parc es reserva el dret, en qualsevol moment i sense avís previ, a interrompre l’accés al web corporatiu per raons de seguretat, manteniment o per qualsevol altra causa, així com a denegar o retirar a qualsevol usuari l’accés als continguts del web corporatiu i/o als serveis que s’hi inclouen.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identicadors i contrasenyes, tant l’identicador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identicador com la contrasenya en la més estricta i absoluta condencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús del web corporatiu ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a aquestes condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts del web corporatiu, excepte en els casos en què s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual dels continguts del web corporatiu, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, dades, textos, fotograes, gràcs, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programaris, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són propietat exclusiva de Vall Parc o, si escau, de tercers, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquests continguts, la transformació, la seva comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma d’explotació, llevat que es disposi del consentiment exprés i per escrit per part de Vall Parc o del titular dels drets corresponents.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al web corporatiu estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de Vall Parc o de tercers, per la qual cosa els usuaris no poden fer-ne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular d’aquests senyals.

  1. Funcionament del web corporatiu

Vall Parc pot fer les modicacions que estimi convenients al web corporatiu, i hi pot incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si escau, suprimir-los. Vall Parc pot modicar el web corporatiu quan ho consideri oportú i pot bloquejar l’accés a tots els usuaris o a una part d’aquests per dur a terme les modicacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. Vall Parc no serà responsable en cap cas del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una conguració defectuosa dels equips de l’usuari o a la seva capacitat insucient per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

Vall Parc es compromet a fer tots els esforços possibles per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi al web corporatiu, si bé l’usuari sap que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al web corporatiu que, en aquest cas, Vall Parc solucionarà tan aviat com sigui possible un cop en tingui coneixement.

  1. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’internet i del web corporatiu

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts al web corporatiu exclusivament per a les seves necessitats i a no fer directament ni indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web corporatiu, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de Vall Parc. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats del web corporatiu per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

Vall Parc no serà en cap cas responsable de l’ús del web corporatiu que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Vall Parc o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas a Vall Parc indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència de l’ús esmentat. L’usuari s’abstindrà de dur a

terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de Vall Parc, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions (applets) o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modicar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb nalitats comercials o publicitàries, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

  1. Enllaços

El web corporatiu pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents de Vall Parc. En aquests casos, Vall Parc actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destí al web corporatiu, cal que obtingui l’autorització prèvia i per escrit de Vall Parc. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran adreçar l’usuari a la pàgina principal del web corporatiu, i queda prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver-hi d’accedir a través de la pàgina d’entrada (homepage).

  1. Responsabilitat

L’usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis que Vall Parc pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les condicions i obligacions establertes en aquest avís legal o en les condicions particulars d’aplicació en cada cas.

La informació continguda al web corporatiu pot no ser correcta, tot i els esforços que es fan perquè sigui correcta en tot moment, i no es pot garantir l’absència de virus. Per aquest motiu, Vall Parc no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar derivats dels errors continguts al web corporatiu ni dels continguts, funcionament o exactitud dels enllaços a altres llocs web.

  1. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquestes condicions generals i la resta de condicions establertes al web corporatiu queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol con-icte derivat de l’accés al web corporatiu, l’usuari i Vall Parc acorden que se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Campus de verano

Conviértete en un experto de la raqueta este verano y disfruta de la piscina, excursiones y sobretodo de mucho deporte!

Estamos Creciendo

Este año será realmente especial. Estamos ampliando nuestras instalaciones y nos hace ilusión compartir estos avances contigo.

Contacta con un Comercial

Te contactaremos en menos de 24 horas con toda la información

Open chat
1
¿Necesitas ayuda?
¡Hola! 👋

Estamos encantados de ayudarte con tus dudas 😋